Suche

Oddziały firmy

Cały obraz – za jednym kliknięciem. Tutaj dowiesz się, gdzie znajdują się nasze oddziały, jakie usługi oferują i jak się z nimi skontaktować.

Oddziały REMONDIS Industrie Service


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

Ochrona danych osobowych

A. Ogólne informacje

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. Poniżej chcielibyśmy Państwa poinformować o przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej.

1. Odpowiedzialny

Odpowiedzialny za tę stronę jest

RETRON GmbH
Brunnenstr. 138
44536 Lünen

Więcej informacji o naszej firmie można znaleźć w naszej stopce redakcyjnej.

REMONDIS SE & CO. KG działa jako pojedynczy punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą, i odpowiada za obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 i 14 RODO, oceny skutków dla ochrony danych zgodnie z art. 24, 32 RODO.

2. Deklaracja wspólnej odpowiedzialności

REMONDIS SE & Co. KG oraz jej spółki zależne i stowarzyszone są współodpowiedzialne w wielu obszarach zgodnie z § 26 RODO. Usługi i dostawy są zazwyczaj świadczone przez spółki zależne naszej grupy, które wykorzystują w tym celu centralne przetwarzanie danych w naszej grupie. Odpowiedzialność solidarna rozciąga się w szczególności na następujące obszary:

 • bazy klientów
 • Zarządzanie aplikacjami i rekrutacja

W ramach wspólnej odpowiedzialności REMONDIS SE & CO KG oraz jej spółki zależne i stowarzyszone uzgodniły, które z nich będą odpowiedzialne za jakie obowiązki w zakresie ochrony danych (w szczególności obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 i 14 RODO). W ramach wspólnej odpowiedzialności REMONDIS SE & Co. KG oraz zainteresowana spółka zależna lub stowarzyszona są wspólnie zobowiązane do udostępnienia informacji wymaganych zgodnie z art. 13, 14 RODO. Firmy wysyłają do wezwanej firmy niezbędne informacje ze swojego obszaru działalności. Firmy niezwłocznie informują się wzajemnie o stanowiskach prawnych osób, których to dotyczy, i przekazują sobie wszelkie informacje niezbędne do udzielenia odpowiedzi na prośby o udzielenie informacji. Prawa do ochrony danych można dochodzić wobec wszystkich zaangażowanych firm. Ponadto w przypadku niektórych rodzajów przetwarzania spółki REMONDIS mogą ponosić odpowiedzialność solidarną za siebie nawzajem lub z osobami trzecimi. Są one rozpatrywane w kontekście odpowiedniego przetwarzania.

3. Kategorie danych, cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) oraz wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa. Gromadzenie i przetwarzanie danych zależy od wybranej usługi lub informacji.

Zasadniczo zbieramy następujące informacje:

 • Nazwisko, imię, zwrot grzecznościowy
 • Adres e-mail
 • Dane komunikacyjne (adres IP, informacje o urządzeniu)
 • Dane dotyczące użytkowania (odwiedzane strony internetowe, czasy dostępu, zainteresowanie treścią)
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu

Konkretne gromadzenie i przetwarzanie danych można znaleźć w indywidualnym przetwarzaniu i odpowiednich postanowieniach naszych dokumentów umownych.

4. Odbiorcy danych

Przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko w następujących przypadkach:

 • Przekazanie następuje w celu wypełnienia wymogu prawnego, zgodnie z którym jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia lub przekazania danych.
 • Dane są przekazywane firmom zewnętrznym, które działają w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające lub które działają w naszym imieniu.
 • (Dotyczy to np. firm kurierskich i logistycznych, call center, zewnętrznych centrów danych, aplikacji EDP i IT, zarządzania stronami internetowymi, usług audytorskich, banków, utylizacji danych itp.).
 • Przekazywanie danych podmiotom trzecim odbywa się na podstawie Twojej zgody.
 • Dane są przekazywane w celu realizacji stosunku umownego z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO
 • (np. spółce stowarzyszonej w grupie (patrz sekcja 2) lub podwykonawcy lub firmie logistycznej).

5. Kasowanie danych i czas ich przechowywania

Zasadniczo przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane tylko przez czas trwania naszej relacji biznesowej, w tym rozpoczęcie i realizację umowy oraz ustawowe okresy przechowywania.

Jeżeli dane nie są już potrzebne do wypełnienia obowiązków i praw umownych lub prawnych, są one regularnie usuwane, chyba że ich – ograniczone – dalsze przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wymienionych powyżej z powodu nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu.

Jeżeli indywidualne przetwarzanie danych osobowych wymaga innych okresów usuwania, zostaną one wymienione w opisie danego przetwarzania.

6. Przetwarzania danych w Państwach Trzeciego Świata

Dane będą przekazywane podmiotom w państwach trzecich (krajach spoza Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do realizacji zamówienia/umowy od Ciebie lub z Tobą, jeżeli będzie to wymagane przez prawa (np. obowiązki sprawozdawczości podatkowej), istnieją odpowiednie poziomy ochrony danych lub wyraziłeś na to zgodę.

Przetwarzanie Twoich danych w państwie trzecim może odbywać się również w związku z zaangażowaniem usługodawców w zakresie realizacji zamówienia. W przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych dla danego kraju, zapewniamy poprzez odpowiednie umowy, że Twoje prawa i wolności są odpowiednio chronione i gwarantowane. Odpowiednie szczegółowe informacje można znaleźć w poszczególnych opisach przetwarzania.

Informacje o odpowiednich lub adekwatnych zabezpieczeniach oraz możliwości uzyskania od Ciebie kopii możesz uzyskać na żądanie od Inspektora Ochrony Danych.

7. Państwa prawa jako osoby zainteresowanej

Na żądanie udzielimy Państwu informacji na piśmie lub drogą elektroniczną, czy i jakie Państwa dane osobowe przechowujemy (art. 15 RODO) oraz Państwa wpisy do usunięcia (art. 17 RODO), sprostowania (art. 16 RODO) , ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) i przenoszenia (art. 20 RODO) Twoich danych osobowych i przeprowadzenia ich, jeśli wymagania są spełnione.

Proszę się skontaktować:

REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG
- Inspektor Ochrony Danych -
ulica fontanny 138
44536 Luenen
datenschutznoSpam@remondis.de

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

8. Pouczenie i prawo do odwołania

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów) lub Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. e RODO (przetwarzanie danych w interes publiczny), masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania.

W każdym razie nie będziemy już wtedy przetwarzać danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego lub związanego z nim profilowania, a także do innych celów, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które chronią Twoje interesy, prawa i wolności, lub przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. W takim przypadku musisz podać przyczyny sprzeciwu, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji.

W miarę możliwości swój sprzeciw należy skierować na adres kontaktowy:

datenschutznoSpam@remondis.de

To samo dotyczy sytuacji, gdy wyrazili Państwo zgodę na gromadzenie lub wykorzystywanie danych osobowych i chcą ją wycofać. W każdej chwili możesz odwołać taką zgodę ze skutkiem na przyszłość za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.

B. Pojedyncze przetwarzanie

1. Protokołowanie

Podczas korzystania ze strony internetowej niektóre dane dotyczące połączenia oraz dane dostarczane przez przeglądarkę internetową są tymczasowo zapisywane. W celu działania serwisu rejestrowane są następujące dane:

 • Adres IP komputera wywołującego
 • System operacyjny komputera wywołującego
 • Wersja przeglądarki komputera wywołującego
 • Nazwa pobranego pliku
 • Data i godzina pobrania
 • Ilość przesyłanych danych
 • Adres URL odsyłający
 • logowanie połączenia

Gromadzenie danych i przetwarzanie informacji z pliku dziennika odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz w celu zabezpieczenia naszej oferty online. Informacje z pliku dziennika są przechowywane anonimowo po zakończeniu sesji.

2. Formularz kontaktowy/

W interesie komunikacji z klientami i zainteresowanymi stronami oferujemy na naszej stronie internetowej formularz kontaktowy, za pomocą którego można uzyskać informacje o naszych produktach lub ogólnie się z nami skontaktować. Oprócz dobrowolnych informacji i treści wiadomości wymagamy podania następujących informacji:

Anrede
Name
Vorname
E-Mail-Adresse
Redaktion/Firma
Telefon-Nr.

Potrzebujemy tych informacji, aby przetworzyć Twoją prośbę, poprawnie się do Ciebie zwrócić i wysłać odpowiedź. Zapytania otrzymane za pośrednictwem formularza kontaktowego są zapisywane jako wiadomość e-mail i są regularnie sprawdzane pod kątem możliwości usunięcia danych. Jeżeli dane nie są już potrzebne w kontekście relacji z klientem lub potencjalnym klientem lub przeważają przeciwne interesy klienta, usuniemy odpowiednie dane najpóźniej po 180 dniach, o ile nie istnieją ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania . Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. O ile kontakt ma na celu zainicjowanie stosunków umownych, podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Usługi Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z różnych usług firmy Google Ireland Ltd. (dalej „Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka macierzysta: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Bardziej szczegółowe informacje na temat poszczególnych usług Google, z których korzystamy na naszych stronach internetowych, można znaleźć w dodatkowym oświadczeniu o ochronie danych.

Google może gromadzić informacje (w tym dane osobowe) i je przetwarzać. Nie można wykluczyć, że Google przekaże te informacje również na serwer w państwie trzecim, w tym w USA. Zgodnie z panującą opinią poziom ochrony danych w USA nie osiąga obecnie standardu obowiązującego w UE, dlatego obecnie nie ma decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony ani odpowiednich gwarancji zapewnienia ochrony danych.
Nasza firma nie ma na to wpływu i nie ma rozstrzygających informacji o tym, jakie dane faktycznie gromadzi i przetwarza Google. Według Google następujące dane (w tym dane osobowe) mogą być gromadzone i przetwarzane:

 • Dane logowania (w szczególności adres IP)
 • informacje lokalne
 • Pliki cookie i podobne technologie
 • Unikalne numery aplikacji

Jeśli masz konto Google i jesteś zalogowany, gdy jesteś na naszej stronie internetowej, Google może zapisać i, jeśli to konieczne, przypisać przetworzone informacje zgodnie z ustawieniami konta. Według Google, w zależności od ustawień Twojego konta, działania na innych stronach internetowych i w aplikacjach mogą być powiązane z Twoimi danymi osobowymi w celu ulepszenia usług Google i reklam wyświetlanych przez Google. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?gl=de

Możesz zapobiec bezpośredniemu powiązaniu tych danych, wylogowując się z konta Google lub zmieniając odpowiednie ustawienia konta na swoim koncie Google.
Możesz także zmienić ustawienia plików cookies (np. usunąć lub zablokować pliki cookies).
Więcej informacji na temat ustawień konta Google można znaleźć na stronie https://safety.google/security-privacy/
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Google, do której możesz uzyskać dostęp tutaj: https://policies.google.com/privacy?gl=de

3.1. Mapy Google

Korzystamy z usług „Google Maps” dostawcy Google na naszej stronie internetowej, aby zintegrować mapy tej usługi.
Dzięki integracji tych usług, które znajdują się na serwerach Google, informacje o użytkowniku (w tym adres IP) są przetwarzane przez Google w celu przesłania żądanej treści do przeglądarki. Ponadto Mapy Google mogą również wykorzystywać tak zwane sygnały nawigacyjne (niewidoczne grafiki). Te pliki cookie i sygnały nawigacyjne umożliwiają gromadzenie i analizowanie informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach internetowych lub informacje o urządzeniu użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie i sygnały nawigacyjne (w tym adres IP użytkownika) są przesyłane do serwera Google, prawdopodobnie w USA lub innych krajach trzecich, i tam przechowywane. Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom umownym Google. Przetwarzanie danych osobowych opisane tutaj to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jednak zawartość Google Maps jest ładowana tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie korzysta z usługi mapowej.

Szczegółowe informacje o Google Maps znajdują się na stronie internetowej https://cloud.google.com/maps-platform oraz pod adresem https://policies.google.com/privacy

Google Maps przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 • adresy IP
 • lokalizacja użytkownika

Google przetwarza dane w celu wyświetlania i uruchamiania usług na naszej stronie internetowej. Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google.

Prawo do odwołania
O ile podstawą prawną przetwarzania przez Google Maps jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. Możesz wysłać nam swój sprzeciw pocztą lub e-mailem na adres: datenschutz@remondis.de. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 8 (Odwołanie i sprzeciw).

Przetwarzane informacje są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do zamierzonego celu lub wymagane przez przepisy prawa.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe i nie jest wymagane przepisami prawa, umową ani warunkiem zawarcia umowy.

3.2. Fonty Google Web

W celu jednolitego wyświetlania czcionek używamy tak zwanych czcionek internetowych udostępnianych przez Google. Czcionki te zostały zaimplementowane na naszym własnym serwerze. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane do Google. Google Web Fonts są używane w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Google Web Fonts, zapoznaj się z polityką prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Prawo do Odwolania
O ile podstawą prawną przetwarzania przez Google Web Fonts jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. Możesz wysłać nam swój sprzeciw pocztą lub e-mailem na adres: datenschutznoSpam@remondis.de. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 8 (Odwołanie i sprzeciw).

Przetwarzane informacje są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do zamierzonego celu lub wymagane przez przepisy prawa.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe i nie jest wymagane przepisami prawa, umową ani warunkiem zawarcia umowy.

4. Matomo

Na naszych stronach internetowych używamy wersji Matomo zaimplementowanej na naszych własnych serwerach. Jest to oprogramowanie analityczne o otwartym kodzie źródłowym w celu statystycznej oceny dostępu odwiedzających. Na podstawie tej oceny chcielibyśmy w szczególności zrozumieć, które z naszych stron są odwiedzane z częstotliwością, ale nie przez kogo. Implementacja Matomo na naszym serwerze nie wykorzystuje plików cookies. Przechowujemy anonimowe dane użytkowników wyłącznie w celu zbierania ogólnych wartości statystycznych, bez kompleksowej analizy zachowań użytkowników.

Kompleksowa analiza zachowań użytkowników nie jest również możliwa ze względu na gromadzone anonimowe dane. Adres IP przekazany podczas logowania do serwera jest anonimizowany na naszym serwerze przed przesłaniem go do instalacji Matomo i zastępowany losowym adresem IP. Śledzenie adresu IP na podstawie anonimowych danych nie jest możliwe, ponieważ podczas instalacji Matomo wpisy dotyczące czasu są wybierane losowo.

Celem przetwarzania jest analiza statystyczna zachowań użytkowników w celu optymalizacji funkcjonalności naszych serwisów internetowych. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na ulepszaniu naszej strony internetowej.

Podstawą prawną korzystania z Matomo jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

C. Przegląd ciasteczek

Ciasteczka

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku twardym przez przeglądarkę. Używamy również tak zwanych sesyjnych plików cookie. Służą one do ustanowienia wyraźnego połączenia między Tobą a naszą stroną internetową. W tym celu przechowywana jest tylko liczba losowa. Sesyjny plik cookie jest automatycznie usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Jeśli nie chcesz zezwalać na umieszczanie plików cookie na swoim komputerze (lub innym urządzeniu), możesz je wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej. Może to jednak wpłynąć na użyteczność i funkcjonalność serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych za pomocą plików cookies w celu prowadzenia strony internetowej jest Art. 6 ust.1 lit.f RODO.

Nasza strona internetowa wykorzystuje następujące pliki cookie:

Fe_typo_user
Plik cookie sesji do zarządzania użytkownikami Typo3
Ten plik cookie jest odpowiedni tylko dla administratorów sieci. Żadne dane osobowe nie są przetwarzane.

PHPSESSID
Sesyjny plik cookie do prowadzenia strony internetowej PHP
Służy do rozpoznawania Twojej przeglądarki do różnych celów (np. do zapamiętania ustawień języka). Okres przechowywania: tak długo, jak otwarte jest okno przeglądarki.

retinaSupport
Plik cookie zapamiętuje, czy Twój ekran ma rozdzielczość siatkówki.
Okres przechowywania: 4 tygodnie.

i18next
Sesyjny plik cookie do celów animacji na stronie głównej. Żadne dane osobowe nie są przechowywane.

cookieconsent_status 
Ten plik cookie jest tworzony po kliknięciu łącza potwierdzającego w ogólnej informacji o plikach cookie na stronie internetowej. Aplikacja zapamiętuje wtedy, że notatka nie powinna być ponownie wyświetlana na następnej stronie.

D. Gdzie można nas znaleźć w mediach społecznościowych

1. Obsługujemy platformy mediów społecznościowych z następującymi dostawcami:

 • YouTube: Usługa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Więcej informacji na temat przetwarzania danych i informacji na temat ochrony danych przez YouTube (Google) można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy
 • LinkedIn: Usługa świadczona przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Więcej informacji na temat przetwarzania danych i informacji na temat ochrony danych przez LinkedIn można znaleźć na stronie https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy

2. W przypadku tych usług informacyjnych korzystamy z platformy technicznej i usług dostawców. Zwracamy uwagę, że korzystasz z naszych wystąpień na platformach społecznościowych i ich funkcji na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. komentowanie, udostępnianie, ocenianie). Gdy odwiedzasz naszą stronę, dostawcy platform mediów społecznościowych zapisują w postaci plików cookies m.in. Twój adres IP oraz inne informacje, które są dostępne na Twoim urządzeniu końcowym. Informacje te są wykorzystywane do dostarczania nam, jako operatorowi kont, informacji statystycznych o interakcjach z nami.

3. Dane zebrane na Twój temat w tym kontekście będą przetwarzane przez platformy iw razie potrzeby przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej, w szczególności do USA. Zgodnie z ich własnymi oświadczeniami, wszyscy wyżej wymienieni dostawcy utrzymują odpowiedni poziom ochrony danych, który odpowiada poziomowi dawnej Tarczy Prywatności UE-USA, a my zawarliśmy z firmami standardowe klauzule ochrony danych. Nie wiemy, w jaki sposób platformy społecznościowe wykorzystują dane z Twojej wizyty na naszym koncie i interakcji z naszymi postami do własnych celów, jak długo te dane są przechowywane i czy są przekazywane podmiotom trzecim. Przetwarzanie danych może się różnić w zależności od tego, czy jesteś zarejestrowany i zalogowany w sieci społecznościowej, czy też odwiedzasz witrynę jako niezarejestrowany i/lub niezalogowany użytkownik. Podczas uzyskiwania dostępu do wpisu lub konta adres IP przypisany do Twojego urządzenia jest przekazywany do dostawcy platformy mediów społecznościowych. Jeśli jesteś aktualnie zalogowany jako użytkownik, plik cookie na Twoim urządzeniu końcowym może służyć do śledzenia sposobu poruszania się po sieci. Za pomocą przycisków zintegrowanych ze stronami internetowymi platformy mogą rejestrować Twoje wizyty na tych stronach i przypisywać je do Twojego profilu. Na podstawie tych danych mogą być oferowane treści lub reklamy dopasowane do Ciebie. Jeśli chcesz tego uniknąć, powinieneś się wylogować lub wyłączyć funkcję „zapamiętaj mnie”, usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia i ponownie uruchomić przeglądarkę.

4. Jako dostawca usługi informacyjnej przetwarzamy tylko te dane z korzystania przez Ciebie z naszego serwisu, które nam przekazujesz i które wymagają interakcji. Na przykład, jeśli zadasz pytanie, na które możemy odpowiedzieć tylko pocztą elektroniczną, będziemy przechowywać Twoje dane zgodnie z ogólnymi zasadami przetwarzania przez nas danych, które opisujemy w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych na platformie mediów społecznościowych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

5. Aby skorzystać ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, możesz skontaktować się z nami lub z dostawcą platformy mediów społecznościowych. Jeśli jedna ze stron nie jest odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi lub musi otrzymać informacje od drugiej strony, my lub dostawca przekażemy Państwa prośbę odpowiedniemu partnerowi. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tworzenia profilu lub przetwarzania Twoich danych podczas korzystania z serwisu, skontaktuj się bezpośrednio z operatorem platformy społecznościowej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twojej interakcji z nami na naszej stronie, napisz na dane kontaktowe, które podaliśmy powyżej.

6. Dostawcy opisują, jakie informacje otrzymuje platforma mediów społecznościowych i jak są one wykorzystywane w swoich oświadczeniach o ochronie danych (patrz powyżej w YouTube i LinkedIn). Znajdziesz tam również informacje o możliwościach kontaktu oraz możliwości ustawień dla reklam. Więcej informacji na temat portali społecznościowych i sposobów ochrony danych można znaleźć również na stronie www.youngdata.de.

Stan z 21.4.2022

Ochrona danych osobowych

A. Ogólne informacje

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. Poniżej chcielibyśmy Państwa poinformować o przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej.

1. Odpowiedzialny

Odpowiedzialny za tę stronę jest

RETRON GmbH
Brunnenstr. 138
44536 Lünen

Więcej informacji o naszej firmie można znaleźć w naszej stopce redakcyjnej.

REMONDIS SE & CO. KG działa jako pojedynczy punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą, i odpowiada za obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 i 14 RODO, oceny skutków dla ochrony danych zgodnie z art. 24, 32 RODO.

2. Deklaracja wspólnej odpowiedzialności

REMONDIS SE & Co. KG oraz jej spółki zależne i stowarzyszone są współodpowiedzialne w wielu obszarach zgodnie z § 26 RODO. Usługi i dostawy są zazwyczaj świadczone przez spółki zależne naszej grupy, które wykorzystują w tym celu centralne przetwarzanie danych w naszej grupie. Odpowiedzialność solidarna rozciąga się w szczególności na następujące obszary:

 • bazy klientów
 • Zarządzanie aplikacjami i rekrutacja

W ramach wspólnej odpowiedzialności REMONDIS SE & CO KG oraz jej spółki zależne i stowarzyszone uzgodniły, które z nich będą odpowiedzialne za jakie obowiązki w zakresie ochrony danych (w szczególności obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 i 14 RODO). W ramach wspólnej odpowiedzialności REMONDIS SE & Co. KG oraz zainteresowana spółka zależna lub stowarzyszona są wspólnie zobowiązane do udostępnienia informacji wymaganych zgodnie z art. 13, 14 RODO. Firmy wysyłają do wezwanej firmy niezbędne informacje ze swojego obszaru działalności. Firmy niezwłocznie informują się wzajemnie o stanowiskach prawnych osób, których to dotyczy, i przekazują sobie wszelkie informacje niezbędne do udzielenia odpowiedzi na prośby o udzielenie informacji. Prawa do ochrony danych można dochodzić wobec wszystkich zaangażowanych firm. Ponadto w przypadku niektórych rodzajów przetwarzania spółki REMONDIS mogą ponosić odpowiedzialność solidarną za siebie nawzajem lub z osobami trzecimi. Są one rozpatrywane w kontekście odpowiedniego przetwarzania.

3. Kategorie danych, cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) oraz wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa. Gromadzenie i przetwarzanie danych zależy od wybranej usługi lub informacji.

Zasadniczo zbieramy następujące informacje:

 • Nazwisko, imię, zwrot grzecznościowy
 • Adres e-mail
 • Dane komunikacyjne (adres IP, informacje o urządzeniu)
 • Dane dotyczące użytkowania (odwiedzane strony internetowe, czasy dostępu, zainteresowanie treścią)
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu

Konkretne gromadzenie i przetwarzanie danych można znaleźć w indywidualnym przetwarzaniu i odpowiednich postanowieniach naszych dokumentów umownych.

4. Odbiorcy danych

Przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko w następujących przypadkach:

 • Przekazanie następuje w celu wypełnienia wymogu prawnego, zgodnie z którym jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia lub przekazania danych.
 • Dane są przekazywane firmom zewnętrznym, które działają w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające lub które działają w naszym imieniu.
 • (Dotyczy to np. firm kurierskich i logistycznych, call center, zewnętrznych centrów danych, aplikacji EDP i IT, zarządzania stronami internetowymi, usług audytorskich, banków, utylizacji danych itp.).
 • Przekazywanie danych podmiotom trzecim odbywa się na podstawie Twojej zgody.
 • Dane są przekazywane w celu realizacji stosunku umownego z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO
 • (np. spółce stowarzyszonej w grupie (patrz sekcja 2) lub podwykonawcy lub firmie logistycznej).

5. Kasowanie danych i czas ich przechowywania

Zasadniczo przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane tylko przez czas trwania naszej relacji biznesowej, w tym rozpoczęcie i realizację umowy oraz ustawowe okresy przechowywania.

Jeżeli dane nie są już potrzebne do wypełnienia obowiązków i praw umownych lub prawnych, są one regularnie usuwane, chyba że ich – ograniczone – dalsze przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wymienionych powyżej z powodu nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu.

Jeżeli indywidualne przetwarzanie danych osobowych wymaga innych okresów usuwania, zostaną one wymienione w opisie danego przetwarzania.

6. Przetwarzania danych w Państwach Trzeciego Świata

Dane będą przekazywane podmiotom w państwach trzecich (krajach spoza Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do realizacji zamówienia/umowy od Ciebie lub z Tobą, jeżeli będzie to wymagane przez prawa (np. obowiązki sprawozdawczości podatkowej), istnieją odpowiednie poziomy ochrony danych lub wyraziłeś na to zgodę.

Przetwarzanie Twoich danych w państwie trzecim może odbywać się również w związku z zaangażowaniem usługodawców w zakresie realizacji zamówienia. W przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych dla danego kraju, zapewniamy poprzez odpowiednie umowy, że Twoje prawa i wolności są odpowiednio chronione i gwarantowane. Odpowiednie szczegółowe informacje można znaleźć w poszczególnych opisach przetwarzania.

Informacje o odpowiednich lub adekwatnych zabezpieczeniach oraz możliwości uzyskania od Ciebie kopii możesz uzyskać na żądanie od Inspektora Ochrony Danych.

7. Państwa prawa jako osoby zainteresowanej

Na żądanie udzielimy Państwu informacji na piśmie lub drogą elektroniczną, czy i jakie Państwa dane osobowe przechowujemy (art. 15 RODO) oraz Państwa wpisy do usunięcia (art. 17 RODO), sprostowania (art. 16 RODO) , ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) i przenoszenia (art. 20 RODO) Twoich danych osobowych i przeprowadzenia ich, jeśli wymagania są spełnione.

Proszę się skontaktować:

REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG
- Inspektor Ochrony Danych -
ulica fontanny 138
44536 Luenen
datenschutz@remondis.de

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

8. Pouczenie i prawo do odwołania

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów) lub Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. e RODO (przetwarzanie danych w interes publiczny), masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania.

W każdym razie nie będziemy już wtedy przetwarzać danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego lub związanego z nim profilowania, a także do innych celów, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które chronią Twoje interesy, prawa i wolności, lub przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. W takim przypadku musisz podać przyczyny sprzeciwu, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji.

W miarę możliwości swój sprzeciw należy skierować na adres kontaktowy:

datenschutz@remondis.de

To samo dotyczy sytuacji, gdy wyrazili Państwo zgodę na gromadzenie lub wykorzystywanie danych osobowych i chcą ją wycofać. W każdej chwili możesz odwołać taką zgodę ze skutkiem na przyszłość za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.

B. Pojedyncze przetwarzanie

1. Protokołowanie

Podczas korzystania ze strony internetowej niektóre dane dotyczące połączenia oraz dane dostarczane przez przeglądarkę internetową są tymczasowo zapisywane. W celu działania serwisu rejestrowane są następujące dane:

 • Adres IP komputera wywołującego
 • System operacyjny komputera wywołującego
 • Wersja przeglądarki komputera wywołującego
 • Nazwa pobranego pliku
 • Data i godzina pobrania
 • Ilość przesyłanych danych
 • Adres URL odsyłający
 • logowanie połączenia

Gromadzenie danych i przetwarzanie informacji z pliku dziennika odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz w celu zabezpieczenia naszej oferty online. Informacje z pliku dziennika są przechowywane anonimowo po zakończeniu sesji.

2. Formularz kontaktowy/

W interesie komunikacji z klientami i zainteresowanymi stronami oferujemy na naszej stronie internetowej formularz kontaktowy, za pomocą którego można uzyskać informacje o naszych produktach lub ogólnie się z nami skontaktować. Oprócz dobrowolnych informacji i treści wiadomości wymagamy podania następujących informacji:

Anrede
Name
Vorname
E-Mail-Adresse
Redaktion/Firma
Telefon-Nr.

Potrzebujemy tych informacji, aby przetworzyć Twoją prośbę, poprawnie się do Ciebie zwrócić i wysłać odpowiedź. Zapytania otrzymane za pośrednictwem formularza kontaktowego są zapisywane jako wiadomość e-mail i są regularnie sprawdzane pod kątem możliwości usunięcia danych. Jeżeli dane nie są już potrzebne w kontekście relacji z klientem lub potencjalnym klientem lub przeważają przeciwne interesy klienta, usuniemy odpowiednie dane najpóźniej po 180 dniach, o ile nie istnieją ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania . Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. O ile kontakt ma na celu zainicjowanie stosunków umownych, podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Usługi Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z różnych usług firmy Google Ireland Ltd. (dalej „Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka macierzysta: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Bardziej szczegółowe informacje na temat poszczególnych usług Google, z których korzystamy na naszych stronach internetowych, można znaleźć w dodatkowym oświadczeniu o ochronie danych.

Google może gromadzić informacje (w tym dane osobowe) i je przetwarzać. Nie można wykluczyć, że Google przekaże te informacje również na serwer w państwie trzecim, w tym w USA. Zgodnie z panującą opinią poziom ochrony danych w USA nie osiąga obecnie standardu obowiązującego w UE, dlatego obecnie nie ma decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony ani odpowiednich gwarancji zapewnienia ochrony danych.
Nasza firma nie ma na to wpływu i nie ma rozstrzygających informacji o tym, jakie dane faktycznie gromadzi i przetwarza Google. Według Google następujące dane (w tym dane osobowe) mogą być gromadzone i przetwarzane:

 • Dane logowania (w szczególności adres IP)
 • informacje lokalne
 • Pliki cookie i podobne technologie
 • Unikalne numery aplikacji

Jeśli masz konto Google i jesteś zalogowany, gdy jesteś na naszej stronie internetowej, Google może zapisać i, jeśli to konieczne, przypisać przetworzone informacje zgodnie z ustawieniami konta. Według Google, w zależności od ustawień Twojego konta, działania na innych stronach internetowych i w aplikacjach mogą być powiązane z Twoimi danymi osobowymi w celu ulepszenia usług Google i reklam wyświetlanych przez Google. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?gl=de

Możesz zapobiec bezpośredniemu powiązaniu tych danych, wylogowując się z konta Google lub zmieniając odpowiednie ustawienia konta na swoim koncie Google.
Możesz także zmienić ustawienia plików cookies (np. usunąć lub zablokować pliki cookies).
Więcej informacji na temat ustawień konta Google można znaleźć na stronie https://safety.google/security-privacy/
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Google, do której możesz uzyskać dostęp tutaj: https://policies.google.com/privacy?gl=de

3.1. Mapy Google

Korzystamy z usług „Google Maps” dostawcy Google na naszej stronie internetowej, aby zintegrować mapy tej usługi.
Dzięki integracji tych usług, które znajdują się na serwerach Google, informacje o użytkowniku (w tym adres IP) są przetwarzane przez Google w celu przesłania żądanej treści do przeglądarki. Ponadto Mapy Google mogą również wykorzystywać tak zwane sygnały nawigacyjne (niewidoczne grafiki). Te pliki cookie i sygnały nawigacyjne umożliwiają gromadzenie i analizowanie informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach internetowych lub informacje o urządzeniu użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie i sygnały nawigacyjne (w tym adres IP użytkownika) są przesyłane do serwera Google, prawdopodobnie w USA lub innych krajach trzecich, i tam przechowywane. Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom umownym Google. Przetwarzanie danych osobowych opisane tutaj to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jednak zawartość Google Maps jest ładowana tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie korzysta z usługi mapowej.

Szczegółowe informacje o Google Maps znajdują się na stronie internetowej https://cloud.google.com/maps-platform oraz pod adresem https://policies.google.com/privacy

Google Maps przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 • adresy IP
 • lokalizacja użytkownika

Google przetwarza dane w celu wyświetlania i uruchamiania usług na naszej stronie internetowej. Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google.

Prawo do odwołania
O ile podstawą prawną przetwarzania przez Google Maps jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. Możesz wysłać nam swój sprzeciw pocztą lub e-mailem na adres: datenschutz@remondis.de. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 8 (Odwołanie i sprzeciw).

Przetwarzane informacje są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do zamierzonego celu lub wymagane przez przepisy prawa.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe i nie jest wymagane przepisami prawa, umową ani warunkiem zawarcia umowy.

3.2. Fonty Google Web

W celu jednolitego wyświetlania czcionek używamy tak zwanych czcionek internetowych udostępnianych przez Google. Czcionki te zostały zaimplementowane na naszym własnym serwerze. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane do Google. Google Web Fonts są używane w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Google Web Fonts, zapoznaj się z polityką prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Prawo do Odwolania
O ile podstawą prawną przetwarzania przez Google Web Fonts jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. Możesz wysłać nam swój sprzeciw pocztą lub e-mailem na adres: datenschutz@remondis.de. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 8 (Odwołanie i sprzeciw).

Przetwarzane informacje są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do zamierzonego celu lub wymagane przez przepisy prawa.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe i nie jest wymagane przepisami prawa, umową ani warunkiem zawarcia umowy.

4. Matomo

Na naszych stronach internetowych używamy wersji Matomo zaimplementowanej na naszych własnych serwerach. Jest to oprogramowanie analityczne o otwartym kodzie źródłowym w celu statystycznej oceny dostępu odwiedzających. Na podstawie tej oceny chcielibyśmy w szczególności zrozumieć, które z naszych stron są odwiedzane z częstotliwością, ale nie przez kogo. Implementacja Matomo na naszym serwerze nie wykorzystuje plików cookies. Przechowujemy anonimowe dane użytkowników wyłącznie w celu zbierania ogólnych wartości statystycznych, bez kompleksowej analizy zachowań użytkowników.

Kompleksowa analiza zachowań użytkowników nie jest również możliwa ze względu na gromadzone anonimowe dane. Adres IP przekazany podczas logowania do serwera jest anonimizowany na naszym serwerze przed przesłaniem go do instalacji Matomo i zastępowany losowym adresem IP. Śledzenie adresu IP na podstawie anonimowych danych nie jest możliwe, ponieważ podczas instalacji Matomo wpisy dotyczące czasu są wybierane losowo.

Celem przetwarzania jest analiza statystyczna zachowań użytkowników w celu optymalizacji funkcjonalności naszych serwisów internetowych. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na ulepszaniu naszej strony internetowej.

Podstawą prawną korzystania z Matomo jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

C. Przegląd ciasteczek

Ciasteczka

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku twardym przez przeglądarkę. Używamy również tak zwanych sesyjnych plików cookie. Służą one do ustanowienia wyraźnego połączenia między Tobą a naszą stroną internetową. W tym celu przechowywana jest tylko liczba losowa. Sesyjny plik cookie jest automatycznie usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Jeśli nie chcesz zezwalać na umieszczanie plików cookie na swoim komputerze (lub innym urządzeniu), możesz je wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej. Może to jednak wpłynąć na użyteczność i funkcjonalność serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych za pomocą plików cookies w celu prowadzenia strony internetowej jest Art. 6 ust.1 lit.f RODO.

Nasza strona internetowa wykorzystuje następujące pliki cookie:

Fe_typo_user
Plik cookie sesji do zarządzania użytkownikami Typo3
Ten plik cookie jest odpowiedni tylko dla administratorów sieci. Żadne dane osobowe nie są przetwarzane.

PHPSESSID
Sesyjny plik cookie do prowadzenia strony internetowej PHP
Służy do rozpoznawania Twojej przeglądarki do różnych celów (np. do zapamiętania ustawień języka). Okres przechowywania: tak długo, jak otwarte jest okno przeglądarki.

retinaSupport
Plik cookie zapamiętuje, czy Twój ekran ma rozdzielczość siatkówki.
Okres przechowywania: 4 tygodnie.

i18next
Sesyjny plik cookie do celów animacji na stronie głównej. Żadne dane osobowe nie są przechowywane.

cookieconsent_status
Ten plik cookie jest tworzony po kliknięciu łącza potwierdzającego w ogólnej informacji o plikach cookie na stronie internetowej. Aplikacja zapamiętuje wtedy, że notatka nie powinna być ponownie wyświetlana na następnej stronie.

D. Gdzie można nas znaleźć w mediach społecznościowych

1. Obsługujemy platformy mediów społecznościowych z następującymi dostawcami:

 • YouTube: Usługa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Więcej informacji na temat przetwarzania danych i informacji na temat ochrony danych przez YouTube (Google) można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy
 • LinkedIn: Usługa świadczona przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Więcej informacji na temat przetwarzania danych i informacji na temat ochrony danych przez LinkedIn można znaleźć na stronie https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy

2. W przypadku tych usług informacyjnych korzystamy z platformy technicznej i usług dostawców. Zwracamy uwagę, że korzystasz z naszych wystąpień na platformach społecznościowych i ich funkcji na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. komentowanie, udostępnianie, ocenianie). Gdy odwiedzasz naszą stronę, dostawcy platform mediów społecznościowych zapisują w postaci plików cookies m.in. Twój adres IP oraz inne informacje, które są dostępne na Twoim urządzeniu końcowym. Informacje te są wykorzystywane do dostarczania nam, jako operatorowi kont, informacji statystycznych o interakcjach z nami.

3. Dane zebrane na Twój temat w tym kontekście będą przetwarzane przez platformy iw razie potrzeby przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej, w szczególności do USA. Zgodnie z ich własnymi oświadczeniami, wszyscy wyżej wymienieni dostawcy utrzymują odpowiedni poziom ochrony danych, który odpowiada poziomowi dawnej Tarczy Prywatności UE-USA, a my zawarliśmy z firmami standardowe klauzule ochrony danych. Nie wiemy, w jaki sposób platformy społecznościowe wykorzystują dane z Twojej wizyty na naszym koncie i interakcji z naszymi postami do własnych celów, jak długo te dane są przechowywane i czy są przekazywane podmiotom trzecim. Przetwarzanie danych może się różnić w zależności od tego, czy jesteś zarejestrowany i zalogowany w sieci społecznościowej, czy też odwiedzasz witrynę jako niezarejestrowany i/lub niezalogowany użytkownik. Podczas uzyskiwania dostępu do wpisu lub konta adres IP przypisany do Twojego urządzenia jest przekazywany do dostawcy platformy mediów społecznościowych. Jeśli jesteś aktualnie zalogowany jako użytkownik, plik cookie na Twoim urządzeniu końcowym może służyć do śledzenia sposobu poruszania się po sieci. Za pomocą przycisków zintegrowanych ze stronami internetowymi platformy mogą rejestrować Twoje wizyty na tych stronach i przypisywać je do Twojego profilu. Na podstawie tych danych mogą być oferowane treści lub reklamy dopasowane do Ciebie. Jeśli chcesz tego uniknąć, powinieneś się wylogować lub wyłączyć funkcję „zapamiętaj mnie”, usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia i ponownie uruchomić przeglądarkę.

4. Jako dostawca usługi informacyjnej przetwarzamy tylko te dane z korzystania przez Ciebie z naszego serwisu, które nam przekazujesz i które wymagają interakcji. Na przykład, jeśli zadasz pytanie, na które możemy odpowiedzieć tylko pocztą elektroniczną, będziemy przechowywać Twoje dane zgodnie z ogólnymi zasadami przetwarzania przez nas danych, które opisujemy w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych na platformie mediów społecznościowych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

5. Aby skorzystać ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, możesz skontaktować się z nami lub z dostawcą platformy mediów społecznościowych. Jeśli jedna ze stron nie jest odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi lub musi otrzymać informacje od drugiej strony, my lub dostawca przekażemy Państwa prośbę odpowiedniemu partnerowi. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tworzenia profilu lub przetwarzania Twoich danych podczas korzystania z serwisu, skontaktuj się bezpośrednio z operatorem platformy społecznościowej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twojej interakcji z nami na naszej stronie, napisz na dane kontaktowe, które podaliśmy powyżej.

6. Dostawcy opisują, jakie informacje otrzymuje platforma mediów społecznościowych i jak są one wykorzystywane w swoich oświadczeniach o ochronie danych (patrz powyżej w YouTube i LinkedIn). Znajdziesz tam również informacje o możliwościach kontaktu oraz możliwości ustawień dla reklam. Więcej informacji na temat portali społecznościowych i sposobów ochrony danych można znaleźć również na stronie www.youngdata.de.

Stan z 21.4.2022


RETRON GmbH // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS